Zgłoszenie wydawnictwa do kolportażu w prenumeracie

Zgłoszenie wydawnictwa do kolportażu w prenumeracie
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informuję, iż:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Kielcach, Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000525374 NIP 9591452482, REGON 291770790. Z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres email: ochrona.danych@kolporter.com.pl, pod adresem www.kolporter.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
   2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia wydawnictwa do kolportażu.
   3. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne.
   4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b  (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), a jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO Kolporter może również przetwarzać Państwa dane np. w celach komunikacji z Państwem na podany nr telefonu, adres e-mail. 
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kolporter w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń.
   6. Administrator danych przekaże Pani/Pana dane osobowe współpracownikom, kontrahentom uczestniczącym w procesie kolportażu oraz podmiotom, którym Kolporter ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązującego prawa.
   7. Kolporter nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Państwa dane nie są profilowane.
   8. Kolporter informuje Państwa o prawie do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawie do żądania od Kolporter ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia. Jednocześnie są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
   9. Kolporter informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez Kolporter danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.