Rodo

RODO w Kolporterze

25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej weszło w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
(w skrócie RODO). RODO wymaga, aby wszystkie firmy działające na terenie Unii Europejskiej zwracały szczególną uwagę na dane osobowe otrzymywane od Użytkowników. Kolporter, jako administrator Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną współpracą i mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków
w zakresie przetwarzania danych osobowych przesyła obowiązkowe informacje dotyczące przetwarzania przez Kolporter Państwa danych osobowych.

 

Wniosek o skorzystanie z praw w zakresie RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  w Kielcach, Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000525374 NIP 9591452482, REGON 291770790.
  Z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się  poprzez adres email: ochrona.danych@kolporter.com.pl, pod adresem www.kolporter.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.
 3. Podane przez Pana/Panią dane jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b  (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Kolporter tj. obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie FV, rozpatrywanie reklamacji) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności), a jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO Kolporter może również przetwarzać Państwa dane np. w celach komunikacji z Państwem na podany nr telefonu, adres e-mail. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kolporter w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń.
 6. Administrator danych przekaże Pani/Pana dane osobowe współpracownikom, kontrahentom, w tym uczestniczącym w procesie kolportażu, firmom windykacyjnym , kancelariom prawnym oraz podmiotom, którym Kolporter ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązującego prawa. 
 7. Kolporter nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Państwa dane nie są profilowane.
 8. Kolporter informuje Państwa o prawie do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawie do żądania od Kolporter ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia. Jednocześnie są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Kolporter informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez Kolporter danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.