Normy i standardy etyczne obowiązujące w Kolporterze

Kolporter w swojej działalności kieruje się zawsze obowiązującymi przepisami prawa, a także niepisanymi normami i standardami etycznymi, obowiązującymi w demokratycznych społeczeństwach.

 

Stojąc na gruncie polskiego prawodawstwa w sposób szczególny staramy się realizować idee i kanony wyznaczone przez ogólnoeuropejskie dokumenty, takiej jak Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

Zarówno w relacjach z naszymi pracownikami, jak i współpracownikami oraz partnerami biznesowymi stoimy zawsze na stanowisku poszanowania niepodważalnych wartości, jakimi są m. in.: zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, zakaz pracy dzieci, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; prawo do rzetelnego procesu sądowego; poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność słowa, wolność zrzeszania się i stowarzyszania, prawo do skutecznego środka odwoławczego, zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji.

 

Kolporter zapewnia swoim pracownikom i współpracownikom pełne poszanowanie ich praw, dba o ochronę ich zdrowia i bezpieczeństwa, gwarantuje prawo do pełnej ochrony prywatności, w tym m. in. swobody wyznawania własnych poglądów i religii.

 

W działalności Kolportera istotnym filarem są zasady etyki biznesowej, w szczególności:

 

  • odpowiedzialność za wpływ wywierany na rynek i otoczenie biznesowe,

  • podejmowanie decyzji i wszystkich działań w sposób uczciwy, rzetelny, wiarygodny oraz bez przyjmowania i wręczania nielegalnych korzyści,

  • aktywna obecność w życiu lokalnej społeczności,

  • wspieranie inicjatyw pracowniczych,

  • przeciwdziałanie dyskryminacji, nękaniu i molestowaniu.

 

Kolporter dba o transparentność swoich działań, prowadząc otwartą politykę informacyjną – zarówno w stosunku do pracowników i współpracowników, jak i partnerów biznesowych oraz całego otoczenia społecznego.